Volver al Índice

Indice de Banke Shinobi.

<

Acerca De

BANKE SHINOBI NO DEN - KÔKA RYU BAN-TÔ - España 2009.
Shinobi and Bujutsu • 1. BUSHI AND BEHAVIOUR

  • Behaviour
   • In front of the Gods
   • In front of elder members - subordinates - equal
   • RITSUREI - SONKYOREI - ZAREI
   • In the field
  • Treatment and handling of weapons

 • 2. EMPTY HAND FIGHTING


  • ICHIJYOHO-KOPPOJUTSU
  • TAKENOUCHI-RYU-KOROSHIATEMI-NO-DEN
  • SHINDENFUDO-RYU-YAWARAJUTSU
   • Basic Concepts
    • Kamae
    • Uchi - Tsuki - Harai
    • Keri
    • Uke - Nagashi
    • Nage
    • Hisigi
    • Tori
    • Osae - Katame. Contain, control. (Includes controls with rope Torinawa)
   • Application
    • Traditional style Kata
    • Shikatsu-den. (Including the placement of the bones and simple medical treatment)
    • Use of equipment

 • 3. USE OF WEAPONS


  • JYOSUI RYU SHINTO GUNDEN
  • IZUMO SHINRYU HEIHO
  • SHINDEN FUDO RYU KIHO
  • SANKATO RYU YOROI DOORI KUMIUCHI DEN
  • SHINKEN MUSO RYU GUNJUTSU
  • AWAKA CHIDEN RYU KAMAJUTSU
  • KEN (KODACHI, NITO, KATANA, TANTO, etc)
   • Basic Concepts.
   • Position.
   • Techniques: cutting, attack, block,deviate, stop.
  • BAKKEN or NUKIBOKO. Unsheathing (Iai, Tachiai)
   • Basic Concepts.
   • Unsheathing and cut chiburi, sheathing(noto)
  • NAGEMONO. Throwing Weapons.
   • Nageken, Shuriken, Uchine, Nawaken etc.
   • Basic Concepts: Position (Kamae), Daho(Attack), use with katana.
  • BO, JOU or TSUE. Sticks of various lengths
   • Rokushakubo, Hanbo, Tebo, Chigiribo, Kagibo, Sankakubo, etc.
   • Basic Concepts: Position (Kamae)
   • Técnicas: Uchi, Tsuki, Uke, Harai, Nagashi, etc.
  • KUSARI (TAMAGUSARI, TEGURI, etc.)
   • Basic Concepts: Position (Kamae)
   • Techniques
  • FUKIYA, FUKIBARI. Cerbatana.
   • How to make it
   • Use
  • KAMA (KUSARIGAMA, SOGAMA, KUSAKARIGAMA, KOGAMA, NICHOGAMA, KENGAMA, etc.)
   • Basic Concepts
   • Kamae, Kiri, Uke, Harai, Karami, etc.
  • NAGINATA (KONAGINATA, OONAGINATA MOROHA, KAGI etc.)
  • YARI (SUYARI, KAMAYARI, KAGIYARI, TANSOU etc.)
  • CHIGIRIGI, KUSARIBO, etc
  • JUTTE, TESSEN (HENBO, TEBO, SENSU, NICYO, etc.)
  • MITSUDOGU (SODEGARAMI, SASUMATA, TSUKUBO)
  • KANAWA
  • SUIREN
  • KYUBA (archery on horseback)
   • YOUBA, OHYUMI, HANKYU, YOKYU, HIKIMEMEIGEN, etc.
  • KAJUTSU, HOJYUTSU
  • SECRET WEAPONS
  • Hidden weapons
  • OTHER

 • 4. CONSERVATION OF WEAPONS

  • Custody
  • Care
  • Repair
  • The law for weapons and swords

 • 5. SHINOBI ANCIENT TACTICS AND TECHNIQUES


  • KOKA SHINOBI NO DEN
  • IGA SHINOBI NO DEN
  • TANBA MURAKUMO-RYU SHINOBI NO HO
  • NANBOKU-RYU GUNPOU